Email: info@lexa-kruzik.cz

Telefon (+420) 567 587 620

Zásady zpracování osobních údajů při podnikatelské činnosti

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679

pro zákazníky, dodavatele, marketing a návštěvníky webových stránek
Zásady se týkají zpracování osobních údajů: Osobním údajem je jakákoliv informace, identifikující fyzickou osobu

I. Správce osobních údajů

Název společnosti: Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK s.r.o.
Sídlo: Hodice 138, 589 01 Třešť
(dále „Správce“)
Email: info@lexa-kruzik.cz
Telefon: +420 567587620

Požadavky týkající se zpracování osobních údajů můžete směřovat na výše uvedené kontaktní údaje.

II. Kategorie osobních údajů

 1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO SMLUVNÍ VZTAHY
  Jsou to údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a zákazníkem nebo jednání o takové smlouvě. Zejména jde o údaje: jméno, příjmení, titul, název obchodní firmy, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, podpis apod. Dále také jméno a příjmení, titul, funkce a podpis zástupce zákazníka nebo jím pověřené osoby.
  Důvodem zpracování kontaktních údajů je potřeba navázání spojení vsouvislosti splněním smlouvy, zejména telefonní číslo a email zákazníka, jeho zástupce nebo pověřené osoby.
 2. ÚDAJE O ZBOŽÍ A SLUŽBÁCH A DODACÍ ÚDAJE
  Zpracovávány jsou údaje o objednaném zboží nebo službě a adresa, kam má být zboží doručeno nebo místo, kde má být služba provedena
 3. FAKTURAČNÍ ÚDAJE
  Zpracovávány jsou nezbytné údaje vrozsahu: jméno a příjmení, fakturační adresa případně adresa příjemce, je-li odlišná, IČO, DIČ, údaje o dodávaném zboží nebo provedené službě a jejich ceně, zdůvodu vystavení vyúčtování a plnění zákonné povinnosti vedení účetnictví, náležitostí dokladů dle zákona o daních zpříjmů a zákona o DPH
 4. PLATEBNÍ ÚDAJE
  Zpracováno je číslo bankovního účtu zákazníka, z důvodu identifikace přijaté platby
 5. DATABÁZE ZÁKAZNÍKŮ A DODAVATELŮ
  Po navázání obchodního kontaktu se zákazníkem uchováváme vnaší databázi identifikační a kontaktní údaje zákazníka, jméno, příjmení, titul, název obchodní firmy, IČO, DIČ, adresu trvalého pobytu, adresu sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo, email. Tyto údaje jsou využívány ke komunikaci se zákazníkem, plnění smluv, uzavírání nových smluv, vyřizování servisu a případných reklamací.
 6. KAMEROVÉ ZÁZNAMY Z PROSTOR SPRÁVCE
  Areál provozovny Správce v Třešti je střežen kamerovým systémem, a to z důvodů bezpečnostních a z důvodu ochrany oprávněných zájmů Správce.
 7. ÚDAJE PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
  Pro účely marketingu je využívána databáze stávajících zákazníků i seznam osob, které jsou potenciálními zákazníky. Seznam obsahuje jméno a příjmení osoby, titul, název, obchodní firmu, IČO,DIČ, adresu trvalého pobytu, adresu sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo, email.
  Obchodní sdělení je rozesíláno formou listinné korespondence, emailem, internetem.
  Při zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům o stejných nebo podobných výrobcích a službách Správce, jaké již byly zákazníkovi poskytovány, není potřebný souhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů.
  V ostatních případech jsou osobní údaje používány na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.
 8. ÚDAJE PŘI JEDNÁNÍ O PRACOVNÍ SMLOUVĚ
  Za účelem jednání o pracovně-právním vztahu jsou zpracovávány kontaktní a osobní údaje o uchazeči, jméno, příjmení, titul, bydliště, telefon, email, údaje o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi, dalších schopnostech a dovednostech. Údaje jsou předány uchazečem formou životopisu a jsou zpracovávány po dobu jednání o uzavření pracovně-právního vztahu. V případě, že nebyl pracovně-právní vztah s uchazečem uzavřen, osobní údaje jsou uchovány v délce zkušební doby jiného přijatého uchazeče na příslušnou pracovní pozici. Následně jsou údaje vymazány.
 9. ÚDAJE O POLOZE
  Vozidla Správce jsou osazena lokalizačním systémem ONI SYSTÉM. V systému jsou zpracovávány údaje o vozidle, SPZ vozidla, provozní stavy a události, rychlost vozidla, poloha vozidla, stav tachometru.

III. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

-rozdělení dle jednotlivých kategorií osobních údajů
 1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
  - účel: jednání o uzavření smlouvy, plnění uzavřené smlouvy
  - právní základ zpracování: zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, fakturace, reklamace
  - doba zpracování – uchování údajů: - jednání o uzavření smlouvy – 3 roky od konce jednání o smlouvě
  - plnění uzavřené smlouvy - 5 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
 2. Údaje o zboží, službách a dodací údaje
  - účel: plnění uzavřené smlouvy, dodání zboží, poskytnutí služeb, fakturace, reklamace, vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob
  - právní základ: ochrana oprávněných zájmů společnosti, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH
  - doba zpracování – uchování údajů: 5 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
 3. Platební údaje
  - účel: plnění uzavřené smlouvy, fakturace, reklamace, vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob, identifikace a prokázání původu plateb
  - právní základ: ochrana oprávněných zájmů společnosti, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH
  - doba zpracování-uchování údajů: 5 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
 4. Fakturační údaje
  - účel: plnění uzavřené smlouvy, fakturace, reklamace, vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob,
  - právní základ: ochrana oprávněných zájmů společnosti, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH
  - doba zpracování-uchování údajů: 5 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká, v případě daňových dokladů DPH dle lhůty stanovené pro úschovu daňových dokladů zákonem o DPH
 5. Kamerové záznamy z prostor společnosti
  - účel: prevence vzniku škod, vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob
  - právní základ: ochrana oprávněných zájmů společnosti. Záběry kamer jsou mířeny jen na společné prostory. Kamerový systém také chrání i majetek subjektů údajů vnesený do prostor společnosti.
 6. Databáze zákazníků a dodavatelů
  - účel: komunikace, plnění smluv, uzavírání nových smluv, poskytování servisu, řešení reklamací
  - právní základ: ochrana oprávněných zájmů Správce, osobní údaje jsou nezbytné k naplňování smluvních vztahů
  - doba zpracování-uchovávání: 10 let od konce plnění smlouvy, je-li záruční doba nebo reklamační řízení delší, uschovává Správce údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo to řízení trvá.
 7. Údaje pro marketingové účely
  - účel: zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Správce o stejných nebo obdobných výrobcích
  - doba zpracování-uchovávání:3 roky od posledního zakoupení našich výrobků nebo poskytnutí naší služby
  - účel: zasílání obchodních sdělení novým potenciálním zákazníkům
  - doba zpracování-uchovávání: po dobu, po kterou je udělen souhlas subjektu, standardně 3 roky
 8. Údaje o poloze
  Účel: zpracování záznamů o provozu vozidla pro prokazování provozu – zákon o daních z příjmů, zákon o DPH
  doba zpracování-uchovávání: 3 roky od zaznamenání polohy

IV. Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje pocházejí buď přímo ze sdělení zákazníků a nebo z veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr plátců DPH)

V. Příjemci osobních údajů

Správce při plnění svých smluvních povinností využívá odborné služby třetích osob.
Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce údajů, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Zpracovávají pak osobní údaje pouze na základě uzavřené smlouvy a dle Správce a osobní údaje nesmí využít k jiným účelům.

Zpracovatelé údajů:
- externí dodavatelé montáží
- dopravci
- externí zpracovatelé BOZP, PO, ISO
- právní zástupci, notáři, exekutoři
- společnosti zabývající se vymáháním pohledávek
- správce IT systémů

Se zpracovateli údajů jsou uzavírány smlouvy o zpracování osobních údajů, ve kterých mají zpracovatelé stanoveny povinnosti k zabezpečení osobních údajů.
Zpracovatelé jsou společnosti se sídlem na území ČR i v členském státě EU.

Správce osobních údajů při plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje také správním orgánům dle platné legislativy (soudy, policie ČR)

VI. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v papírové podobě i prostřednictvím informačních technologií.

VII. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25.5.2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25.5.2018 v případě, že bude pro Správce identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Správci svoji totožnost, následující práva:
 1. Právo na přístup k osobním údajům
  Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
  - potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje
  - informace o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU.
  V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.
  Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt nepožádá o jiný způsob.
  Právem získat kopii osobních údajů nesmí být dotčená práva a svobody jiných osob.\
 2. Právo na opravu
  Subjekt údajů má dle čl. 16 nařízení právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů.
 3. Právo na výmaz
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud již údaje nejsou potřebné, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 4. Právo na omezení zpracování
  Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů nebo důvody jejich zpracování, pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně do sídla správce.
 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
  Dle čl. 19 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce údajů v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s vyjímkou, kdy to vyžaduje nepřiměřenou zátěž. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla správce údajů.
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů
  Dle č.20 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požádat správce údajů o předání jinému správci.
  Pokud to bude technicky proveditelné, lze údaje předat Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Dle čl. 21 Nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce údajů.
  V případě, že správce údajů neprokáže závažnost a oprávněnost důvodů pro zpracování který převažuje nad zájmy nebo svobodami subjektu údajů, správce údajů zpracování ukončí bez zbytečného odkladu.
 8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně.
 9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Subjekt údajů má právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů
 10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Společnost neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů
;